Lejebetingelser

Vores Lejebetingelser

Retsforholdet mellem køber/lejer og AV-Group bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København. Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med AV-Group´s udlejningsbetingelser. Disse vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside www.AV-Group.dk eller kan rekvireres pr. e-mail eller ved at kontakte os på tlf. 38 88 93 93.

Ved lejekontraktens underskrivelse betales lejen, samt et depositum som aftalt. Lejeren skal være fyldt 18 år, og have dansk cpr. nummer og adresse. Legitimation f.eks. kørekort, pas eller anden billedlegitimation skal forevises, samt sygesikringskort med gyldig adresse.

Lejepriserne og lejeperioden

Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af AV-Group, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen kl. 11.00 og slutter kl. 11.00 på returneringsdagen med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har AV-Group ret til at debitere ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger AV-Group måtte have haft ved opfyldelse af anden lejeaftale.

Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før AV-Group har givet samtykke. Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er AV-Group berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr på lejers regning.

Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften.

Lejepriserne er baseret på afhentning på vores adresse, levering/afhentning udføres efter tilbud. Ved forsendelse betales porto/fragt + et gebyr på kr. 100,00 + moms. Lejen beregnes fra forsendelsesdagen til udstyret retur på vores adresse, hvis ingen anden aftale foreligger. Lejen er at betale, selv om det lejede ikke benyttes.

Eventuelle skader

Eventuelle skader eller fejl på lejet udstyr skal straks anmeldes til AV-Group på vagttelefon 61 61 60 00 eller 61 61 60 01, i modsat fald er en eventuel lejegodtgørelse udelukket. Ved enhver udlejning af optageudstyr, påtager vi os kun ansvar for det første medie.

Eventuel erstatning ydes derfor kun for det første medie til den indkøbte pris, og hel eller delvis lejegodtgørelse. Bortset herfra er enhver skadeserstatning udelukket uanset fejlens art, og uanset hvordan den er opstået. Vi forudsætter at lejeren er i stand til at betjene det lejede udstyr, og derfor bruges det lejede udstyr altid på lejerens ansvar. Skader på lejerens eller tredjemands udstyr/installation på grund af fejl-betjening er lejerens eget ansvar.

Det lejede er ikke forsikret, hvis det ikke er anført på lejekontrakten. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra os. Ifølge lejebetingelser kan AV-Group ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede.

Lejet udstyr

Alle bestillinger modtages med forbehold. Der kan opstå forhold vi ikke er herrer over så det ikke er os muligt at levere det bestilte udstyr. I sådanne tilfælde er vi uden ansvar for konsekvenser dette kan medføre for lejeren. Vi vil naturligvis gøre alt hvad der står i vores magt for at finde udveje i sådanne tilfælde.

De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale. Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet.

Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der debiteres pt. 490 kr + moms. pr. time, for rengøring af udstyr og kabler inkl. hjælpe materialer.

Tillæg til Lejebetingelser for erhvervskunder

Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger.

Ved ordre som bliver annulleret før 30 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag forbeholder vi os ret til at opkræve projektleder honorar for den brugte tid til planlægning.

Annulleres kontrakten senere end 30 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler lejer 50 % af lejesummen + teknikerhonorar som anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst 500 kr. excl. moms.

Annulleres kontrakten senere end 7 dage før aftalt lejedato, debiteres lejer 100% af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke-afhentede anlæg. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til AV-Group. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftligt.

Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af lejen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved aflysning forbeholder AV-Group sig retten til at fakturere faktiske afholdte omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.

Forplejning under lyd- og lysproduktioner

Arrangøren er til hver en tid ansvarlig for forplejning af AV-Group´s tekniske mandskab, med mindre andet er skriftligt aftalt. Dette kan godt lyde lidt sippet, men det er kun for at sikre at vores personale får forplejning under arrangementet, da der tit ikke er muligt at forlade stedet under afvikling. Under hele opsætningen og nedtagning sørger vi selv for forplejning.

Strøm

Det er altid lejers/arrangørs ansvar at der er etableret korrekt dimensioneret strøm max 10 m. fra scenen eller opstillingsstedet, med mindre andet er aftalt. Dimensioner af forsyningskabler, samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. AV-Group kan tilbyde stærkstrøms distribution i form af kabler, tavler og etablering mod betaling. Er du i tvivl omkring strøm så skal du være velkommen til at kontakte os.

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.

Tilbud på produktioner omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, eller toldafgifter. Det er til hver en tid arrangørs ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. til AV-Group’s køretøjer. Registreringsnumre på vore biler kan oplyses på opfordring.

Samtidig er det arrangørs ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er clearet så vi kan køre til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det arrangørens ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før produktionsstart.

Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskab arrangør eller ordregiver. Det er arrangørens ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå og at sceneplacering er opmærket. Såfremt opstilling af scene er påbegyndt og udført korrekt efter tegning/anvisning, og kunde ønsker scene/udstyr omplaceret, debiteres der teknikertimer efter gældende takst.

Lejebetingelser ved udendørsarrangementer

Ved udendørsarrangementer skal alt udstyr sikres effektivt mod vejr og vind. Ekstra presenninger eller anden overdækning skal forefindes. AV-Group forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod, og stoppe produktionen indtil nødvendig sikring er foretaget.

Manglende stagehands/hjælpere

Såfremt, mundtligt eller skriftligt, aftalte stagehands/hjælpere ikke er til stede, debiteres den ansvarlige arrangør et beløb der p.t. udgør DKK 500 kr + moms pr. time. Udebliver en eller flere stagehands skal i være opmærksom på at tidsplanen måske ikke kan overholdes, og forsinkelser kan opstå. AV-Group kan ikke stilles til ansvar hvis dette sker.

Forsikringsbetingelser

Udstyr lejet hos AV-Group som erhvervskunde, skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Derfor pålægges alle udlejninger til erhvervs kunder et gebyr på 5% af bruttolejeprisen. Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på 10.000 kr. og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.

Forsikringen dækker ikke på følgende

 • Udenfor Danmark
 • Ridser på skærme, optikker og lærreder
 • Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af lejer eller dennes gæster, ansatte og repræsentanter
 • Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse
 • Driftstab eller anden indirekte følge af skade
 • Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne
 • Bortkommet udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.
 • Simpelt tyveri
 • Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold
 • Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum
 • Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler

Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde dette til politiet straks. Samtidig skal AV-Group underrettes straks på vagttlf. 61 61 60 00 eller tlf. 61 61 60 01. AV-Group skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.

Er der noget du er i tvivl om?

Hvis du efter dette stadig undre dig over noget, skal du være mere end velkommen til at kontakte os, så vi kan snakke om det. Vi gør alt for at yde vores bedste service, og alle kunder skal derfor føle sig i sikre hænder når de handler med os!

Kontakt os

ring, skriv eller udfyld formularen 

Et udpluk af vores glade kunder